łowisko ZGODA

Zawody Wędkarskie 19-21.maja 2017

REGULAMIN II ZAWODÓW KARPIOWYCH 
organizowanych przez 
SKLEP WĘDKARSKI KARINA 
ZGODA 19-21 maj 2017 r.
1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem zawodów.
2. Plan czasowy zawodów zostanie podany w osobnej informacji organizatora.
3. Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę). Markery i zestawy muszą znajdować się w obrębie łowiska wyznaczonego przez organizatorów dla danego stanowiska.
a) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk i markerów,
b) W razie zgłaszania przez drużynę protestu, zawodnicy zgłaszający protest muszą dokonać wpłaty wadium w wysokości 100,00 PLN. W razie gdy protest zostanie uznany przez organizatora lub komisję sędziowską, wadium zostanie zwrócone zgłaszającej protest drużynie, jednak gdy protest zostanie odrzucony, to wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora zawodów. Decyzja w sprawie zgłaszanego protestu jest ostateczna i nie ma prawa odwołania się od tej decyzji.
4. Organizator wymaga od uczestników posiadania profesjonalnej maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb.
5. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe (metoda włosowa). Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych itp.
6. Dopuszcza się stosowanie środków pływających podczas trwania zawodów, takich jak: łodzie i pontony wiosłowe lub z napędem elektrycznym oraz łódki zdalnie sterowane.
7. Każdy posiadacz łodzi lub pontonu musi posiadać kapok, który jest przystosowany do wagi zawodnika.
Uwaga! Jeśli organizator, sędzia lub inny zawodnik zauważą zawodnika na wodzie bez kapoka lub w nie zapiętym kapoku, zawodnik ten zostanie natychmiast zdyskwalifikowany.
8. Nęcić będzie można przez cały czas trwania zawodów. 
9. Ryby musimy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego - wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji. Zabrania się holowania ryby ze środków pływających.
10. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE - rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są: karp i amur, o wadze powyżej 3 kg.
11. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu który je waży swoją wagą. 
Ważenie będzie się odbywać trzykrotnie w ciągu doby (za wyjątkiem amura, który jest ważony po zgłoszeniu). Godziny ważeń to 8:00, 14:00 i 20:00.
Przy czym w godzinach 23:00 - 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amura którego należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę. Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
12. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba - 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego i ewentualnym sfotografowaniu wracają do wody. Rany po haku lub inne prosimy zapuścić środkiem odkażającym. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania przez organizatora w czasie trwania zawodów i wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronach www i w innych mediach.
13. Jeśli drużyny osiągną w klasyfikacji końcowej tą samą wagę złowionych ryb, wyższe miejsce zajmuje ta która ma większą rybę.
14. Gdy drużyna zatnie rybę tuż przed końcem zawodów niezwłocznie powinna ten fakt zgłosić sędziemu głównemu, lub którejś z drużyn obok. Ryba ta musi być wyholowana do 20 minut po sygnale kończącym zawody, w razie przekroczenia tego czasu, ryba nie zostanie zaliczona do punktacji.
15. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w obrębie swojego stanowiska, jak najbliżej od zaznaczonego miejsca (numeru łowiska).
16. Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość drużyny lub zawodnika, organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej dyskwalifikacji.
17. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami lub zawodnikami, spór rozstrzyga wyłącznie sędzia. W razie nie satysfakcjonującego zdaniem drużyny werdyktu, ostateczne rozstrzygnięcie podejmie organizator.
18. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
19. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
a) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne.
b) Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów. W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach. Uiszczenie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
21. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
22. Po zajęciu przez drużynę stanowiska obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami, chyba że zezwoli na to organizator. Obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu po drogach gruntowych wokół zbiornika.
23. Dopuszczone samochody do poruszania się w czasie trwania zawodów to pojazdy: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i organizatora zawodów.
24. W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 06:00
25. Psy ras niebezpiecznych mają być w kagańcach i na uwięzi.
26. Losowanie stanowisk - organizator przewiduje dwa losowania. Pierwsze losowanie dotyczy kolejności w losowaniu stanowisk (kolejność losowania wg listy zapisu uczestników). Drugie dotyczy losowania stanowisk (kolejność wg pierwszego losowania). Jest możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.
Zgłoszenie połowu: 
 Oficjalnym dokumentem jest karta połowów, w której znajdują się regulamin zawodów oraz:
- imię i nazwisko zawodnika, który złowił rybę, 
 - nr stanowiska, 
 - data i godzina ważenia, 
 - waga połowu, 
 - gatunek ryby, 
 - podpis zawodnika i poświadczającego.

Pozostałe ustalenia.
Zawody mają charakter towarzyski i wszystkich obowiązują zasady koleżeństwa i Fair Play. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do dokładnego posprzątania stanowiska (w tym niedopałków papierosów), i zabrania własnych śmieci. Spożycie alkoholu nie jest całkowicie zabronione, prosimy jednak o umiar i kulturalne zachowanie. Należy pamiętać również, że dopuszczone jest poruszanie się środkami pływającymi takimi jak łódki i pontony , więc zasady bezpieczeństwa powinny być na pierwszym miejscu. Pamiętajmy, oprócz ambicji sportowych które są niewątpliwie bardzo ważne, liczy się także dobra zabawa. Życzymy więc sukcesów w zawodach, a przede wszystkim wielu miłych wspomnień.
Sklep wędkarski KARINA oraz Łowisko Zgoda.

Wstecz

Do Państwa dyspozycji oddajemy Strefe użytkowników na Naszej stronie, w łatwy i szybki sposób można dodać zdjęcia lub opinie o Naszym Gospodarstwie (Łowisko ZGODA).
Po zarejestrowaniu się każdy użytkownik otrzymuje profesjonalny panel do zarządzania zdjęciami. Życzymy przyjemnego użytkowania.